Blog

ZAPYTANIE OFERTOWE (nr 03/2023)

ZAPYTANIE OFERTOWE (nr 03/2023) 

Zapytanie Ofertowe nr 03/2023. z dnia 16.02.2023 r. ogłoszone przez Power Dot Poland Sp.z o.o., dotyczące budowy ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych wraz z podłączeniem do sieci elektroenergetycznej.

 

ZAMAWIAJĄCY

Pełna nazwa: Power Dot Poland Sp. z o.o.

Adres: ul. Przeskok 2, 00-032 Warszawa

NIP: 5252871493

REGON: 389575093

Adres e-mail: oferty@powerdot.pl

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

Opis: Przedmiotem zamówienia jest instalacja fabrycznie nowych stacji ładowania pojazdów elektrycznych spełniających wymagania określone dla ogólnodostępnych stacji ładowania w Ustawie z dnia 11 stycznia 2018 roku o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz w przepisach wykonawczych. Zamawiający wymaga, aby w ramach realizacji Przedmiotu Zamówienia Wykonawca zrealizował następujące czynności:

 1. Opracowanie dokumentacji projektowej
  1. Opracowanie pełnej dokumentacji projektowej obejmującej m.in: plan zagospodarowania terenu, schemat zasilania, skan uprawnień projektanta, planowany zakres robót, schemat montażowy, oznakowanie, obliczenia elektryczne.
  2. Przygotowanie opinii rzeczoznawcy ppoż.
  3. Przygotowanie dokumentacji powykonawczej z realizacji inwestycji.
  4. Przygotowanie i złożenie wniosku o badanie techniczne wraz                                     z wymaganymi załącznikami do Urzędu Dozoru Technicznego oraz przeprowadzenie odbioru UDT wybudowanej stacji ładowania w imieniu zamawiającego.
 2. Wykonanie prac budowlano-montażowych
  1. Budowa linii zasilających (w tym rozbiórka istniejących nawierzchni, wykonanie wykopu, podsypki, montaż rur lub korytek osłonowych, ułożenie folii ostrzegawczej, zasypka, odtworzenie nawierzchni.
  2. Dostawa i montaż złącza kablowego (opcjonalnie) – wykonanego jako element dwukomorowy z częścią prądową i licznikową z jednym wspólnym zamkiem systemowym. Komora prądowa ma posiadać: rozłącznik bezpiecznikowy listwowy, zaciski V-klemy, zespół przekładników. Część licznikowa powinna być wyposażona w: typową tablice prefabrykowaną dla zainstalowania trójfazowego licznika energii, zabezpieczenia topikowe obwodów napięciowych, listę kontrolno-pomiarową. 
  3. Dostawa i montaż odbojnic zabezpieczających (słupowych bądź najazdowych).
  4. Dostawa i montaż oznakowania pionowego znak D18a z tabliczką „EV Ładowanie”.
  5. Wykonanie oznakowania poziomego P-20 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 października 2021 r. 
  6. Montaż stacji ładowania DC 120 kW przy wykorzystaniu HDS.
  7. Budowa nawierzchni wokół stacji ładowania z kostki brukowej wraz                         z podbudową.
  8. Wykonanie, dostawa i montaż fundamentu pod stację DC 120 kW.
  9. Wykonanie podłączeń elektrycznych stacji ładowania DC 120 kW.
  10. Wykonanie elektrycznych prac kontrolno – pomiarowych stacji ładowania DC 120 kW.
 3. Zakres dodatkowy
  1. Obsługa geodezyjna projektu.
  2. Nadzór kierownika budowy.

 

Zakres: Zakres zapytania ofertowego obejmuje instalacje 570 stacji ładowania DC na terenie Polski w latach 2023-2024. W ramach niniejszego zapytania podzielono pulę instalacji względem obszarów Operatorów Systemu Dystrybucyjnego:

 

 • Obszar Tauron: 224 lokalizacje (Oddziały: Będzin, Bielsko Biała, Częstochowa, Jelenia Góra, Kraków, Legnica, Opole, Tarnów, Wałbrzych, Wrocław)
 • Obszar PGE: 139 lokalizacje (Oddziały: Łódź-Teren, Łódź-Miasto, Lublin, Rzeszów, Skarżysko-Kamienna, Zamość, Białystok, Warszawa)
 • Obszar Enea: 105 lokalizacji (Oddziały: Zielona Góra, Gorzów Wielkopolski, Szczecin, Bydgoszcz)
 • Obszar Energa + Obszar E.ON: 102 lokalizacje (Oddziały: Gdańsk, Koszalin, Słupsk, Elbląg, Olsztyn, Toruń, Płock, Kalisz + Oddział Warszawa)

 

Zasady udziału: 

 • Każdy Oferent może złożyć ofertę na wybrane obszary pod warunkiem posiadania wystarczającej kadry do realizacji, przy czym na każdy obszar powinien zostać złożony oddzielny formularz ofertowy.
 • W przypadku gdy jeden Oferent złożył najkorzystniejszą ofertę dla dwóch lub więcej obszarów, wtedy Zamawiający przyzna takiemu oferentowi zlecenia w danych obszarach pod warunkiem wykazania dedykowanej kadry dla każdego z obszarów (osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę lub świadczące usługi B2B).
 • W przypadku gdy na dany obszar nie zostaną złożone co najmniej dwie oferty, wtedy Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie rozstrzygania danego obszaru.
 • Zamawiający wybierze jednego wykonawcę, którego oferta uzyskała największą liczbę punktów w ramach danego obszaru.
 • Działalność zawodowa Oferenta musi być zgodna z treścią zapytania ofertowego.
 • W przypadku gdy Oferenci uzyskają taką samą liczbę punktów na danym Obszarze, to o wyborze wykonawcy będzie decydowało większe doświadczenie                   kadry w zakresie budowy stacji ładowania prądu stałego. Doświadczenie kadry koordynującej będzie w takim przypadku postrzegane jako lata doświadczenia w branży instalacji i budowy stacji ładowania.
 • Oferent musi dysponować wykwalifikowaną kadrą umożliwiającą terminowe                        i poprawne wykonanie prac instalacyjnych.

 

WARUNKI DO SPEŁNIENIA

 

Oferent  musi wykazać iż posiada dedykowaną i wykwalifikowaną kadrę tj.:

 • Koordynator – co najmniej 1 osobę na maksymalnie 100 lokalizacji zatrudnioną w spółce posiadającą udokumentowane doświadczenie                       w zarządzaniu projektami (wymagane przedstawienie portfolio prowadzonych projektów lub certyfikatów z metodyk zarządzania)                               i uprawnienia elektryczne do 1 kV w zakresie Dozoru
 • Specjalista – co najmniej 1 osobę na maksymalnie 50 lokalizacji zatrudnioną w spółce posiadającą uprawnienia elektryczne do 1 kV w zakresie Eksploatacji 

W związku z powyższym wymagana kadra dla poszczególnych rejonów prezentuje się następująco:

 • Tauron – 3 koordynatorów + 5 specjalistów
 • PGE – 2 koordynatorów + 3 specjalistów
 • Enea – 2 koordynatorów + 3 specjalistów
 • Energa + E.ON – 2 koordynatorów + 3 specjalistów

 

Przedstawiona przez Oferenta kadra musi posiadać doświadczenie w prowadzeniu                         i wykonywaniu projektów instalacji i montażu stacji ładowania samochodów elektrycznych.

 

Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń:

 • Polisa OC spółki zgodna z charakterem działalności na kwotę minimum 1 miliona złotych
 • Skan uprawnień elektrycznych pracowników w liczbie zgodnej z opisanymi wymaganiami
 • Portfolio lub certyfikaty dotyczące doświadczenia kadry koordynującej w liczbie zgodnej z opisanymi wymaganiami
 • Lista osób wchodzących w skład dedykowanej kadry na dany region podpisana przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania spółki

 

KRYTERIA OCENY

Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami i ich znaczeniem oraz w następujący sposób będzie oceniać oferty                           w poszczególnych kryteriach: 

 

Kryterium 1  Liczba punktów (waga)
Cena 80 punktów (80%)
Kryterium 2  Liczba punktów (waga)
Gwarancja 20 punktów (20%)

 

W kryterium 1 najwyższą liczbę punktów otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę w danej sekcji, zgodnie  z wymaganiami opisanymi w formularzu ofertowym. Cena każdej pozycji musi być wyrażona  w PLN i dotyczyć wskazanej jednostki (kpl, m2, mb, szt.). Liczba punktów dla każdej sekcji z formularza zostanie obliczona w następujący sposób: 

 

Przyznana  liczba punktów = (cena najniższa / cena oferty ocenianej) x maksymalna liczba punktów za daną sekcję

 

Punkty będą przyznawane w następujących sekcjach:

Sekcja I – Opracowanie dokumentacji – 15 punktów.

Sekcja II – Budowa linii zasilających 4x YKXS 1x120mm2 + 1xYKXS 1x70mm2 – 10 punktów.

Sekcja III – Budowa linii zasilających YAKXS 4x240mm2 – 10 punktów.

Sekcja IV – Dostawa i montaż złącza kablowego – 15 punktów.

Sekcja V – Oznakowanie i zabezpieczenie miejsc parkingowych – 5 punktów.

Sekcja VI – Montaż stacji ładowania – 9 punktów.

Sekcja VII – Budowa nawierzchni wokół stacji ładowania – 5 punktów.

Sekcja VIII – Dostawa i montaż fundamentu i wykonanie pomiarów elektrycznych –                 8 punktów.

Sekcja IX – Obsługa geodezyjna i nadzór kierownika budowy – 3 punkty.

 

W kryterium 2 najwyższą liczbę punktów otrzyma oferta tego Wykonawcy, który zaoferuje  najdłuższy termin gwarancji na wykonane prace i na zamontowane wyroby. Punkty przyznane zostaną według następujących zasad: 

 • zaoferowany termin gwarancji: 24 miesiące: 5 pkt. 
 • zaoferowany termin gwarancji: 36 miesięcy: 10 pkt. 
 • zaoferowany termin gwarancji: 48 miesięcy: 15 pkt. 
 • zaoferowany termin gwarancji: 60 miesięcy: 20 pkt. 

Uwaga: Zaproponowanie terminu krótszego niż wymagane 24 miesiące spowoduje odrzucenie oferty. W przypadku zaoferowania długości gwarancji wyrażonej w liczbie miesięcy mieszczącej się w przedziale pomiędzy wskazanymi wartościami (np. 26 miesięcy, 33 miesiące) Zamawiający  dokona zaokrąglenia w dół, do niższej ocenianej wartości. 

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT  

Ofertę należy przesłać na adres e-mail: oferty@powerdot.pl

w terminie 30 dni od daty publikacji zapytania (do 18.03.2023 do godziny 16:00)

Osoba do kontaktu:  

Karol Żebrowski – Operations Manager

karol@powerdot.pl

+48 693955547

W sytuacji, gdy oferta zostanie sporządzona nieprawidłowo albo będzie niepełna, Zamawiający wezwie do dokonania korekty w terminie 3 dni roboczych. Niedostarczenie poprawnie przygotowanej oferty w zakreślonym terminie spowoduje jej odrzucenie

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY  

 • Oferta powinna być czytelna i złożona w całości w języku polskim. W sytuacji gdy Wykonawca  składając ofertę złoży też dokumenty w języku obcym, Zamawiający ma prawo wezwać Wykonawcę o dostarczenie tłumaczenia tychże dokumentów na język polski. Tłumaczenie może być sporządzone samodzielnie przez wykonawcę, nie wymaga się tłumaczenia sporządzonego przez tłumacza przysięgłego. 
 • Oferta zostanie przygotowana zgodnie ze wzorem, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego  zapytania. 
 • Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej. Oferta winna zostać przesłana w formie skanu oryginału dokumentu podpisanego przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy bądź opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W przypadku podpisywania oferty przez  pełnomocnika konieczne jest dołączenie dokumentu, z którego wynika umocowanie. 
 • Złożona oferta powinna mieć termin ważności nie krótszy niż 30 dni.

 

OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY

 • Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich: cyfrowo.
 • Wymaga się aby cena podana była z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (do jednego grosza).
 • Cena musi zawierać wszystkie koszty i elementy związane z realizacją przedmiotu Zamówienia. 
 • Przy ocenie ofert będzie brana pod uwagę cena netto.
 • Zamawiający informuje, że w Formularzu ofertowym należy podać cenę w walucie polskiej (złote polskie). W przypadku, gdy Wykonawca, złoży ofertę w walucie obcej wówczas  kwota wskazana w ofercie zostanie przeliczona przez Zamawiającego, dla celów porównania ofert (a także rozliczeń w przypadku wyboru oferty               w walucie obcej), według kursu średniego NBP z dnia w którym upływa termin składania ofert. Zamawiający  poinformuje Wykonawcę o dokonanym przeliczeniu. Brak zgody Wykonawcy na  dokonane przeliczenie skutkować będzie odrzuceniem oferty jako niezgodnej z zapytaniem ofertowym. Kwota wskazana w ofercie, przeliczona na złote polskie dla celów porównania ofert będzie jednocześnie kwotą brutto wpisaną do umowy, jako  wynagrodzenie Wykonawcy. 

 

ISTOTNE WARUNKI UMOWY

 1.  Wykonawca może złożyć Ofertę na dowolną liczbę obszarów. Wybrany Obszar należy zaznaczyć w formularzu stanowiącym Załącznik nr 1. W przypadku gdy Oferent zdecyduje się na złożenie oferty na różne obszary powinien on przesłać oddzielne, niezależne Oferty. 
 2. Wszelkie zmiany w tekście oferty (przekreślenia, poprawki, dopiski) powinny być podpisane lub parafowane przez Wykonawcę bądź osobę/-y uprawnione do reprezentowania Wykonawcy  zgodnie z reprezentacją wynikającą z właściwego rejestru lub na podstawie udzielonego  pełnomocnictwa, w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane. Przekreślenia, poprawki,  dopiski nie mogą dotyczyć ceny oferty. 
 3. Zamawiający jest uprawniony do poprawienia w tekście oferty oczywistych omyłek pisarskich lub rachunkowych, niezwłocznie zawiadamiając o tym danego Wykonawcę. 
 4. Zamawiający może w toku badania i oceny ofert żądać od Wykonawców wyjaśnień oraz dokumentów dotyczących treści złożonych ofert, przy czym jest to uprawnienie a nie obowiązek  Zamawiającego. Zamawiający może w szczególności żądać przesłania próbek, opisów,  fotografii i/lub innych podobnych materiałów w celu potwierdzenia, że oferowana usługa  odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego w treści Zapytania ofertowego. 
 5. W toku postępowania, w przypadku wątpliwości, Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontaktu z Wykonawcą w formie elektronicznej. 
 6. Ewentualne wezwanie Zamawiającego do złożenia wyjaśnień treści oferty będzie miało charakter fakultatywny. Ewentualne zaniechanie jego skierowania nie będzie uprawniać do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń potencjalnych Wykonawców z tytułu oceny ofert. Zapytanie takie będzie kierowane tylko i wyłącznie drogą mailową, przy czym odpowiedź  Wykonawcy dopuszcza się tylko i wyłącznie drogą mailową. Termin do złożenia ewentualnych  wyjaśnień określany jest każdorazowo przez Zamawiającego.  
 7. Wykonawca może wycofać ofertę za pomocą pisemnego powiadomienia Zamawiającego, przed upływem terminu składania ofert. Powiadomienia o wycofaniu powinny być dodatkowo opisane: „WYCOFANIE”.
 8.  Wykonawcy mogą zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia w każdym czasie, aż do  upływu terminu składania ofert. Pytania należy zadawać w formie pisemnej wysyłając pytania  na adres siedziby Zamawiającego lub przesyłając e-mail na adres e-mail: oferty@powerdot.pl. Na  pytania Wykonawców Zamawiający odpowie niezwłocznie w formie elektronicznej. Jeśli odpowiedzi na pytania w rezultacie zmieniają treść zapytania  ofertowego, wówczas zastosowanie znajduje pkt 9 poniżej. 
 9. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu na składanie ofert Zamawiający może zmodyfikować treść zapytania ofertowego lub załączników lub przedłużyć  termin składania ofert – w takim przypadku informacja o zmianach zostanie upubliczniona w ten  sam sposób jak niniejsze zapytanie ofertowe. 
 10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przedłużenia terminu składania ofert bądź  unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych, m.in. w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych Zamawiającemu w dniu sporządzania niniejszego zapytania ofertowego. W informacji  o unieważnieniu postępowania Zamawiający poda uzasadnienie faktyczne jego unieważnienia. W przypadku unieważnienia postępowania, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia  w stosunku do Zamawiającego.  
 11. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. Za ofertę z rażąco niską ceną Zamawiający uzna ofertę     z ceną niewiarygodną, nierealistyczną w porównaniu do cen rynkowych podobnych zamówień. Oznacza to cenę  znacząco odbiegającą od cen przyjętych, wskazującą na fakt realizacji zamówienia poniżej  kosztów wytworzenia. 
 12. Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy lub o ile dotyczy, nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub  odstąpi od zawarcia umowy z Zamawiającym, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania. 
 13. Od rozstrzygnięcia niniejszego postępowania nie przysługuje odwołanie. 
 14. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewybrania żadnej ze złożonych ofert oraz do  unieważnienia postępowania ofertowego bez podania przyczyny. 

 

KARY UMOWNE

Zamawiający informuje, iż w umowie zawartej w wyniku przeprowadzenia niniejszego zapytania ofertowego (dalej: Umowa) na realizację przedmiotu zamówienia zostaną fakultatywnie zawarte  zapisy zastrzegające karę umowną na rzecz Zamawiającego (przy czym naliczenie  ewentualnych kar umownych jest uprawnieniem, a nie obowiązkiem Zamawiającego) na okoliczność niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania przez Wykonawcę,  w tym:

 1. w przypadku zwłoki w realizacji przez Wykonawcę jakiejkolwiek części Przedmiotu Umowy względem terminu realizacji – w wysokości 2% wartości wynagrodzenia brutto, za daną instalację, za każdy  rozpoczęty dzień zwłoki; 
 2. w sytuacji posługiwania się w toku realizacji Umowy dokumentami lub oświadczeniami, które są fałszywe, podrobione, przerobione lub stwierdzające nieprawdę lub Wykonawca  posługuje się nimi w celu popełnienia oszustwa – w wysokości 25% wartości  wynagrodzenia brutto, za daną realizację, której dotyczy naruszenie;
 3. innych przypadków niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę Umowy  zgodnie z jej postanowieniami, mimo wezwania do zaprzestania naruszeń i wyznaczenia dodatkowego terminu na ich usunięcie – w wysokości 10% wartości wynagrodzenia brutto za dane zlecenie.

Łączna wartość kar umownych możliwych do naliczenia na gruncie Umowy nie przekroczy  100% wynagrodzenia brutto za dane zlecenie. 

Zamawiający ma prawo do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego na  zasadach ogólnych, jeżeli wartość powstałej szkody przekroczy wartość zastrzeżonych kar  umownych. 

Zamawiający ma prawo dochodzenia naliczonych kar umownych również w razie  wypowiedzenia Umowy lub odstąpienia od niej przez którąkolwiek ze Stron. 

Gdy Zamawiający uzna, że zachodzą podstawy do naliczenia kar umownych, o których mowa  w niniejszym paragrafie, Zamawiający złoży Wykonawcy oświadczenie wskazujące, co najmniej: zdarzenie stanowiące podstawę naliczenia kary umownej, okoliczności  uzasadniające podstawę naliczenia kary umownej oraz wysokość kary umownej. Wykonawca powinien przedstawić swoje stanowisko w terminie wskazanym przez Zamawiającego. W przypadku, gdy Wykonawca nie przedstawi swojego stanowiska we wskazanym terminie lub uwzględni stanowisko Zamawiającego, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną wskazaną przez Zamawiającego. Kary umowne płatne będą przez Wykonawcę w terminie 14 dni od dnia otrzymania noty obciążeniowej wystawionej przez Zamawiającego, na rachunek bankowy wskazany w nocie obciążeniowej. 

 

WARUNKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Zamawiający może odstąpić od Umowy: 

 1. w razie wystąpienia istotnych zmian okoliczności powodujących, że wykonanie Umowy nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć      w chwili jej  zawarcia, w terminie 7 dni od dnia wystąpienia tej okoliczności; 
 2. w razie naruszenia postanowień Umowy, Zamawiający wezwie Wykonawcę do  zaprzestania naruszeń Umowy i wyznaczy Wykonawcy dodatkowy termin na usunięcie naruszeń. Wezwanie może być dokonane w formie mailowej na adres mailowy wskazany w Umowie. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu, Zamawiający ma prawo  odstąpienia od Umowy (w całości lub w części) w terminie 30 dni od bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego w wezwaniu. Wykonując prawo odstąpienia od Umowy, Zamawiający każdorazowo wskazuje, czy odstąpienie dotyczy całej Umowy i ma moc wsteczną, czy też dotyczy jedynie części Umowy i następuje na dzień wskazany w oświadczeniu o odstąpieniu.         Przy  braku takiego wskazania przyjmuje się, że odstąpienie  ma moc wsteczną              i skutek do całości Umowy;
 3. w razie niewykonania Umowy lub jej części w terminie wskazanym, Zamawiający ma prawo odstąpienia od Umowy w terminie 30 dni od upływu terminu wyznaczonego na  wykonanie Umowy; 
 4. w razie odstąpienia od Umowy, Strony zobowiązane są do rozliczenia i zwrotu  dotychczasowych świadczeń wzajemnych w terminie do 14 dni od dnia odstąpienia od  Umowy; 
 5. oświadczenie o odstąpieniu od Umowy powinno być pod rygorem nieważności wyrażone w formie pisemnej. Zamawiający odstępując w części od Umowy, wskaże, czy i które części Przedmiotu Umowy Zamawiający chce zatrzymać. Uprawnienie, o którym mowa  w zdaniu poprzednim, przysługuje Zamawiającemu bez względu na fakt, czy Przedmiot Umowy jest dostarczony przez Wykonawcę lub czy został przez Zamawiającego  wcześniej formalnie odebrany, czy też nie. 

Wykonawca może odstąpić od Umowy w przypadku opóźnienia się z zapłatą przez  Zamawiającego o co najmniej 21 dni, po bezskutecznym upływie dodatkowego 14 dniowego  terminu do zapłaty, wskazanego przez Wykonawcę w wezwaniu do zapłaty. 

 

DODATKOWE WARUNKI UDZIAŁU

W celu uniknięcia konfliktu interesów: 

 1. zamówienie nie może być udzielane podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo  lub kapitałowo*, 

*Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między  Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu  Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane 

 

Oferta podlega odrzuceniu gdy: 

 • Oferta została złożona po wyznaczonym terminie, 
 • Oferta jest niezgodna z treścią zapytania ofertowego, 
 • Oferta zawiera rażąco niską cenę, 
 • Została złożona przez wykonawcę podlegającego wykluczeniu lub niespełniającego  warunków udziału w postępowaniu, 
 • Wykonawca nie wyraził odpowiedniej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą
 • Wykonawca nie wyraził odpowiedniej zgody na wybór jego oferty po upływie terminu  związania ofertą. 

 

RODO: Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych stosowana przez  Zamawiającego w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z  dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem  danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia  dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z  04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:  

 1. administratorem danych osobowych Wykonawców jest Power Dot Poland Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie ul. Przeskok 2, 00-032, 
 2. dane osobowe Wykonawców przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu   związanym z prowadzonym postępowaniem, 
 3. odbiorcami danych osobowych Wykonawców będą osoby lub podmioty, którym  udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o zapisy aktualnie obowiązujących Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego  Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu  Spójności na lata 2014-2020,
 4. dane osobowe będą przechowywane przez cały okres realizacji Projektu oraz w okresie  trwałości Projektu, 
 5. obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio go dotyczących jest wymogiem wynikającym z obowiązujących Wytycznych w zakresie kwalifikowalności  wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego  Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, 
 6. w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcę decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 
 7. Oferenci posiadają: 
  1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych;  
  2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych; 
  3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;  • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,  

w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Wykonawcy narusza  przepisy RODO; 

 1. Wykonawcom nie przysługuje: 
  1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
  2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
  3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż  podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

 

Załączniki

Bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami od Powerdot


Powerdot pozyskuje 100 milionów euro na rozwój zrównoważonej mobilności w Europie

Kompletny przewodnik dotyczący ładowania pojazdu elektrycznego

Stacje Powerdot dostępne w aplikacji Elocity

ZAPYTANIE OFERTOWE (nr 4/2023)

Biedronka i Powerdot rewolucjonizują ogólnopolską sieć ładowania pojazdów elektrycznych i hybrydowych