Regulamin


Regulamin świadczenia usług ładowania doraźnego (jednorazowego)

Definicje

Aplikacja – aplikacja, którą mogą oferować Dostawca usługi ładowania oraz Partnerzy roamingowi Powerdot, umożliwiająca korzystanie z Usług ładowania oraz sprawdzenie statusu dostępności punktów ładowania Powerdot.

Cennik – dostępny na stronie internetowej www.powerdot.eu/pl/faq oraz po zeskanowaniu kodu QR znajdującego się przy Stacji Ładowania lub w Aplikacji Dostawcy Usługi ładowania.

Dostawca usługi ładowania – podmiot prowadzący działalność na Stacji ładowania, świadczący Usługę ładowania obejmującą ładowanie oraz zapewnienie możliwości korzystania z infrastruktury Stacji ładowania na potrzeby Usługi ładowania oraz udostępnia, na swojej stronie internetowej, informacje o cenie usługi ładowania i warunkach jej świadczenia.

Klient / Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, w tym będąca konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego korzystająca z Usługi ładowania.

Kod QR – kod graficzny umieszczany w postaci fizycznej naklejki na stacji ładowania lub w postaci elektronicznej na ekranie stacji ładowania.

Operator stacji ładowania – podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych, w szczególności odpowiedzialny za budowę, zarządzanie, bezpieczeństwo funkcjonowania, eksploatację, konserwację oraz remonty ogólnodostępnej stacji ładowania.

Partner roamingowy – dostawca Usługi ładowania, który ma możliwość świadczenie Usług ładowania na stacjach Powerdot poprzez integrację za pośrednictwem platformy roamingowej, bądź tzw. P2P (peer-to-peer / bezpośrednią) integracją z Powerdot, na których Powerdot pełni rolę Operatora Usługi ładowania.

Power Dot Poland sp. z o.o. / Powerdot – Power Dot Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Przeskok 2, 00-032 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000913059, NIP: 5252871493, REGON: 389575093, kapitał zakładowy/kapitał wpłacony: 1.000.000,00 zł.

Punkt ładowania – urządzenie umożliwiające ładowanie pojedynczego pojazdu elektrycznego, pojazdu hybrydowego i autobusu zeroemisyjnego oraz miejsce, w którym wymienia się lub ładuje akumulator służący do napędu tego pojazdu.

Sesja ładowania – proces ładowania pojazdu elektrycznego lub hybrydowego świadczony przez Dostawcę usługi ładowania, rozpoczęty zeskanowaniem Kodu QR oraz autoryzacją płatności.

Stacja ładowania – urządzenie budowlane obejmujące punkt ładowania o normalnej mocy lub punkt ładowania o dużej mocy, związane z obiektem budowlanym, lub wolnostojący obiekt budowlany z zainstalowanym co najmniej jednym punktem ładowania o normalnej mocy lub punktem ładowania o dużej mocy – wyposażone w oprogramowanie umożliwiające świadczenie Usług ładowania, wraz ze stanowiskiem postojowym oraz, w przypadku gdy Stacja ładowania jest podłączona do sieci dystrybucyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, instalacją prowadzącą od punktu ładowania do przyłącza elektroenergetycznego.

Strona internetowa – strona internetowa przypisana Usłudze ładowania, która dostępna jest pod adresem https://powerdot.eu/pl.

Umowa o świadczenie usługi ładowania (Umowa) – umowa ładowania zawierana doraźnie (jednorazowo), to jest na czas poszczególnej sesji ładowania, której warunki uregulowane zostały niniejszym regulaminem oraz Cenniku.

Usługa ładowania – usługa polegająca na doraźnym (jednorazowym) ładowaniu prądem elektrycznym pojazdu elektrycznego lub hybrydowego i autobusu zeroemisyjnego z wykorzystaniem infrastruktury stacji ładowania.


I.
Postanowienia ogólne

1.1 Niniejszy regulamin reguluje zasady świadczenia Usług ładowania pojazdów elektrycznych lub hybrydowych i autobusów zeroemisyjnych na Stacjach ładowania na rzecz Użytkownika przez Powerdot. Treść regulaminu opublikowana jest na Stronie internetowej.

1.2  Usługa ładowania pojazdu ma charakter doraźny (jednorazowy)

1.3 Użytkownik przystępując do korzystania z Usługi ładowania, akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu mające zastosowanie do Usługi ładowania w Punkcie ładowania oraz w momencie świadczenia Usługi.

1.4 Umowa dotycząca ładowania doraźnego (jednorazowego) zostaje zawarta po rozpoczęciu ładowania zapoczątkowanego zeskanowaniem Kodu QR. Umowa obowiązuje przez okres niezbędny do świadczenia Usługi ładowania i skutecznego dokonania i rozliczenia płatności. Regulują ją niniejszy regulamin i zasady mające zastosowanie do konkretnej Sesji ładowania określone w Cenniku.

II. Sieć stacji ładowania Powerdot

2.1  Powerdot zapewnia dostęp do Usług ładowania świadczonych przez różne podmioty będącymi Partnerami roamingowymi, za pośrednictwem sieci Punktów ładowania. Należą do nich Stacje ładowania będące własnością i obsługiwane przez Powerdot jako ich Operatora.

2.2 Usługi ładowania w Punktach ładowania Powerdot świadczone przez Partnerów roamingowych Powerdot mogą różnić się w zakresie warunków realizacji Usługi bezpośrednio przez Powerdot za pośrednictwem ładowania doraźnego (jednorazowego) w zakresie specjalnych cen lub innych warunków Usługi.

2.3 Dostępne Punkty ładowania są wyświetlane w Aplikacjach naszych Partnerów roamingowych lub geolokalizacyjnych.

 

III. Usługi oferowane przez Powerdot

3.1 Usługi ładowania oferowane przez Powerdot są dostępne całodobowo.

3.2 Po zakończeniu Sesji ładowania należy odłączyć pojazd od Punktu ładowania oraz opuścić miejsce parkingowe, aby umożliwić korzystanie z Usługi innym Klientom. Czas podłączenia pojazdu do Punktów ładowania jest wliczony w cenę Usługi ładowani. Aktualnie obowiązujący Cennik dostępny jest po zeskanowaniu Kodu QR przy Stacji ładowania lub w Aplikacji Dostawcy Usługi ładowania.

3.3 Status dostępności Punktów ładowania Powerdot można sprawdzić w Aplikacjach Partnerów roamingowych.

3.4 Użytkownik jest zobligowany do przestrzegania instrukcji obsługi umieszczonych na Stacjach ładowania oraz innych reguł technicznych, operacyjnych lub dotyczących bezpieczeństwa mających zastosowanie do korzystania z Usługi ładowania.

3.5 Zabronione jest celowe uszkadzanie Stacji ładowania oraz używanie ich w sposób niezgodny z odpowiednimi przepisami oraz instrukcjami obsługi.


IV.
Warunki stosowania cen oraz zapłaty

4.1  Świadczone przez Powerdot Usługi ładowania są odpłatne.

4.2  Koszt ładowania zawiera różne składniki cenowe, stawki oraz warunki ich stosowania.

4.3 Warunki cenowe Usługi ładowania doraźnego (jednorazowego) są dostępne po zeskanowaniu Kodu QR umieszczonego bezpośrednio na Stacji ładowania w postaci naklejki lub na ekranie Stacji ładowania.

4.4 Powerdot zastrzega sobie prawo do modyfikacji cen za oferowane Usługi ładowania, aktualny Cennik dla danej Stacji ładowania jest zawsze dostępny po zeskanowaniu Kodu QR.

4.5 Rozpoczynając ładowanie Użytkownik zobowiązuje się do uiszczenia płatności za świadczone Usługi.

4.6 Kwota należna do zapłaty wyświetli się po zakończeniu ładowania, stając się wymagalną po zakończeniu Sesji ładowania.

4.7 Powerdot zastrzega sobie prawo do zawieszenia świadczenia dalszych Usług ładowania w przypadku, gdy wymagana płatność nie została uiszczona.


V.
Sposoby płatności

5.1 Do korzystania z Usługi ładowania Powerdot, niezbędne jest udostępnienie możliwości pobierania płatności za Usługi ładowania za pomocą ApplePay/GooglePay lub karty płatniczej. W przypadku płatności kartą płatniczą:

(i) niezbędne jest podanie informacji dotyczących ważnej karty płatniczej,

(ii) karta musi przejść wstępną autoryzację w banku, który ją wydał,

(iii) niezbędna jest zgoda na przechowywanie danych karty przez dostawcę usług płatniczych za Usługi ładowania doraźnego (jednorazowego) i ewentualnie inne wymagane zgody.

5.2 Rozpoczęcie Sesji ładowania wiąże się z autoryzacją (blokadą środków) na rachunku Klienta połączonym z wybraną metodą płatności. Istnieje możliwość wybrania kwoty blokady po zeskanowaniu Kodu QR.

5.3 Płatność za pomocą karty płatniczej uważa się za dokonaną w momencie, gdy dostawca usług płatniczych udostępni informacje Power, że nastąpiło obciążenie rachunku Klienta.  We wszystkich innych przypadkach należną kwotę uznaje się za zapłaconą dopiero po zaksięgowaniu jej na rachunku bankowym Powerdot.

5.4 Podając dane karty płatniczej dostawcy usług płatniczych, Klient zgadza się, aby Powerdot był upoważniony do pobierania płatności z karty za Usługi ładowania w terminie i w wysokości ustalonej zgodnie z ogólnymi warunkami i Cennikiem Powerdot (upoważnienie). Upoważnienie dotyczy pojedynczej transakcji płatniczej w celu skorzystania z Usługi ładowania doraźnego (jednorazowego), a po jego zakończeniu upoważnienie wygasa.

5.5 Powerdot zapewnia zwrot wszystkich płatności, które nie zostały dokonane zgodnie z upoważnieniem lub w odniesieniu do których decyduje lub zgadza się na zwrot kwoty (lub jej części) po dokonaniu płatności.

5.6 Rodzaje akceptowanych kart, terminy i inne warunki lub ograniczenia mające zastosowanie do usług związanych z płatnościami za pomocą karty są określane przez odpowiednie instytucje finansowe (takie jak dostawca usług płatniczych, bank wydający, organizacje kartowe). Szczegóły dotyczące płatności są zaprezentowane w regulaminie płatności opublikowanym na Stronie internetowej lub dostępne poprzez link do strony internetowej podmiotu odpowiedzialnego za płatności.

5.7 Postanowienia niniejszego regulaminu stosuje się odpowiednio do innych metod płatności używanych przez Klienta.


VI.
Komunikacja elektroniczna

6.1 Informacje na temat warunków Usług ładowania oferowanych przez Powerdot są dostępne na Stronie internetowej  w formie, która umożliwia ich pobranie, zachowanie, kopiowanie i drukowanie.

6.2 Komunikacja z Powerdot, dotycząca świadczonych Usług odbywa się za pomocą numeru telefonu lub adresu e-mail podanych na Stronie internetowej.

 

VII. Dane identyfikacyjne Klienta

7.1 W przypadku, gdy Klient chce otrzymać fakturę za świadczone Usługi, jest zobowiązany do podania danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT.

7.2 Ochrona danych osobowych jest zapewniona zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych. Szczegółowe informacje znajdują się w Polityce prywatności opublikowanej na Stronie internetowej.

 

VIII. Ogólne informacje prawne

8.1 Językiem komunikacji i Umowy jest język polski. Powerdot dopuszcza również prowadzenie komunikacji w języku angielskim.

8.2 Umowy pomiędzy Klientami, a Powerdot podlegają prawu polskiemu.

8.5 Wszelkie spory rozstrzyga sąd polski. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Powerdot a Klientem, który nie jest konsumentem ani podmiotem, o którym mowa w art. 3855 Kodeksu cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Powerdot.


IX. Zmiana ogólnych warunków umowy

9.1 Powerdot zastrzega sobie prawo do określania i wprowadzania zmian (w tym do zakończenia obowiązywania) regulaminu, Cennika, regulacji technicznych i wszelkich innych elementów wchodzących  w zakres prowadzonej działalności.

9.2 Przyczyny zmiany niniejszego regulaminu mogą obejmować:

(i) zmianę obowiązujących przepisów lub wymagań właściwych organów,

(ii) zmianę czynników zewnętrznych istotnych dla Usług ładowania i elektromobilności (takich jak rozwój technologii lub rynku),

(iii)  zmiany warunków wewnętrznych Powerdot (takich jak koszt inwestycji lub nowe rozwiązania biznesowe).

9.3 W przypadku przystąpienia przez Klienta do korzystania z Usługi ładowania po rozpoczęciu obowiązywania zmienionych warunków regulaminu, uznaje się, że zaakceptował on nowe warunki.


X. Prawo odstąpienia

10.1  Klient przystępując do korzystania z Usługi ładowania oświadcza, że spełnienie świadczenia rozpoczęło się za jego wyraźną zgodą przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu go o utracie prawa odstąpienia od Umowy, tym samym Klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy.


XI. Reklamacje

11.1 Konsument ma prawo zwrócić się do Powerdot z reklamacją dotyczącą nieprawidłowego wykonania Usługi ładowania, w tym przetwarzania płatności. Konsument może zażądać prawidłowego świadczenia usługi zgodnie z niniejszym regulaminem i naprawienia szkody. Reklamację można przesłać pocztą na adres Powerdot lub drogą elektroniczną na adres e-mail ….

11.2W reklamacji należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Powerdot.

  • Powerdot ustosunkuje się do żądania Użytkownika niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia reklamacji.
  • Odpowiedź na reklamację zostanie przekazana na adres poczty elektronicznej Klienta lub – w przypadku jego niepodania przez Klienta – w innej formie możliwej na podstawie danych przekazanych w reklamacji.
     

XII. Obowiązywanie regulaminu i postanowienia końcowe

12.1  Niniejszy regulamin został wydany … i wchodzi w życie tego samego dnia.

12.2 Niniejszy regulamin zastępuje poprzedni regulamin świadczenia Usług ładowania jednorazowego.

12.3. W zakresie spraw technicznych związanych ze świadczeniem usług Powerdot podlega kontroli Urzędu Dozoru Technicznego.

12.4 W razie sporu z Powerdot lub jakichkolwiek wątpliwości co do swoich praw, Użytkownik będący konsumentem ma możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny. Zasady prowadzenia postępowań w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich oraz obowiązki przedsiębiorców w tym zakresie określone są odrębnie w przepisach prawa (w tym w szczególności w ustawie z 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, Dz. U. z 2016 poz. 1823). Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Użytkownika będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur mogą być dostępne w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów prowadzi jawny rejestr podmiotów uprawnionych do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.