Blog

ZAPYTANIE OFERTOWE (nr 4/2023)

Warszawa, 16.02.2023

ZAPYTANIE OFERTOWE (nr 4/2023) 

Zapytanie Ofertowe nr 4  z dnia 16.02.2023 r. ogłoszone przez Power Dot Poland Sp. z o.o., dotyczące zakupu i dostawy stacji ładowania pojazdów elektrycznych

 

ZAMAWIAJĄCY

Pełna nazwa: Power Dot Poland Sp. z o.o.

Adres: ul. Przeskok 2, 00-032 Warszawa

NIP: 5252871493

REGON: 389575093

Adres e-mail: oferty@powerdot.pl

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Kategoria przedmiotu zamówienia Stacje ładowania pojazdów elektrycznych

 

Opis:  Przedmiotem dostawy są  fabrycznie nowe stacje szybkiego ładowania o mocy 120kW DC + 22 kW AC (142 kW).

Zapytanie uwzględnia dostawę i transport 250 stacji ładowania (DAP Incoterms 2022) w okresie od 04.2022 do 10.2024 zgodnie z zadeklarowanym terminem dostaw.

 

Miejsce realizacji: teren całej Polski

Data opublikowania: 16.02.2023

Planowany termin podpisania umowy: 31.03.2023

Termin realizacji: od 01.04.2023 do 01.04.2024

Kod CPV: 31158000-8

Miejsce publikacji zamówienia: Przeskok 2, 00-032 Warszawa, strona internetowa Zamawiającego https://powerdot.pl/

ZAKRES

 

Zakres zapytania ofertowego obejmuje zakup i dostawę 250 stacji ładowania DC na terenie Polski w ciągu 12 miesięcy od daty podpisania umowy dotyczącej niniejszego zapytania. 

 

WARUNKI DO SPEŁNIENIA

 • Oferowane stacje ładowania muszą być stacjami fabrycznie nowymi jednego producenta, o jednakowych (identycznych) parametrach techniczno- użytkowych dla danego typu stacji ładowania.
 • Dla każdej ładowarki Oferent udzieli gwarancji i rękojmi na zasadach określonych w umowie.
 • Oferowane stacje ładowania nie mogą być produktem prototypowym, nie wprowadzonym wcześniej na rynek.
 • Stacja ładowania musi spełniać kryteria techniczne określone w Specyfikacji Technicznej Produktu.
 • Minimalny okres ważności złożonej oferty nie może być krótszy niż 30 dni.
 • Oferowane stacje muszą być produktem wytworzonym przez Oferenta, który posiada wiedzę, doświadczenie i możliwości produkcyjne dot. oferowanych wyrobów.
 • Oferowane stacje muszą być dopuszczone do użytku na terenie Unii Europejskiej – muszą posiadać deklaracje zgodności CE.
 • Oferent musi posiadać zdolności produkcyjne umożliwiające wyprodukowanie 300 stacji ładowania w ciągu 12 miesięcy, w związku z czym zatrudniona kadra produkcyjna w spółce dedykowana do produkcji stacji ładowania musi wynosić minimum 150 pracowników.
 • Polisa OC Oferenta powinna być zgodna z charakterem prowadzonej działalności,  a kwota polisy musi wynosić minimum równowartość 40 milionów polskich złotych.

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRODUKTU

 

 • Wejście AC:

 

Rodzaj złącza kablowe
Napięcie znamionowe 3x 400V AC 
Częstotliwość 50 Hz
Układ pomiarowy półpośredni
Wymagane zabezpieczenie nadmiarowo-prądowe
Wymagane zabezpieczenie różnicowo-prądowe

 

 • Wyjście AC

 

Rodzaj złącza Type2 (gniazdo lub kabel)
Napięcie znamionowe 3x400V AC
Maksymalny prąd ładowania 32 A
Moc ładowania 22 kW

 

 • Wyjście DC – CCS

 

Rodzaj złącza CCS Combo-2
Zakres napięcia wyjściowego 150-1000 VDC
Nominalna moc ładowania 120 kW
Nominalny prąd ładowania 250 A
Sposób komunikacji z kontrolerem pojazdu Zgodny z IEC 61851-24
Zabezpieczenie przed odwrotnym przepływem prądu wymagane
Ochrona przed porażeniem Monitorowanie rezystancji izolacji

 

 • Wyjście DC – CHAdeMO

 

Rodzaj złącza CHAdeMo
Zakres napięcia wyjściowego 150-500 VDC
Nominalna moc ładowania 50-60 kW
Nominalny prąd ładowania 125 A
Sposób komunikacji z kontrolerem pojazdu CHAdeMO ver 1.2
Zabezpieczenie przed odwrotnym przepływem prądu wymagane
Ochrona przed porażeniem Monitorowanie rezystancji izolacji

 

 • Obudowa

 

Stopień ochrony IP co najmniej IP54
Stopień ochrony IK co najmniej 10
Chłodzenie Automatyczne, wymuszone powietrzem
Kolor paleta RAL

 

 • Interfejs użytkownika

 

Panel sterowania Wyświetlacz i przyciski (opcjonalnie), czytnik RFID, przycisk STOP – emergency button, wbudowany terminal płatniczy
Stopień ochrony interfejsu co najmniej IK08
Komunikacja  GSM LTE, Ethernet
Sposób wyprowadzenia kabli ze złączami CCS/CHAdeMO Wymagany CMS (Cable Management System) – mechaniczny lub elektryczny

 

 • Pozostałe wymagania

 

 • Zakres temperatury pracy co najmniej -30 °C/ +45 °C
 • Konstrukcyjna możliwość zwiększenia mocy stacji ładowania w przyszłości poprzez montaż dodatkowych modułów mocy w zakresie co najmniej do 150 kW.
 • Konstrukcyjna możliwość zmiany złącza CHAdeMO, na złącze CCS w przyszłości.
 • Obsługa i możliwość montażu terminala płatniczego. 
 • Możliwość ładowania dwóch pojazdów jednocześnie na złączach DC – rozdział mocy. 
 • Możliwość ładowania dwóch pojazdów jednocześnie 1x DC (CCS/CHAdeMO), 1x AC (type2).
 • Możliwość ładowania dwóch pojazdów jednocześnie 2x DC (CCS/CHAdeMO). Dynamiczny rozdział mocy 60kW CCS/60 kW CHAdeMO. W związku z czym maksymalna moc jednostkowa zainstalowanego modułu mocy nie może być wyższa niż 60 kW.
 • Posiadanie dokumentacji stacji ładowania w języku polskim (w tym opis techniczny, instrukcja użytkowania, dokumentacja techniczno-rozruchowa, schematy elektryczne, instrukcje wykonywania pomiarów elektrycznych) zatwierdzonej przez Urząd Dozoru Technicznego (UDT) lub deklaracja złożenia dokumentacji w języku polskim do Urzędu Dozoru Technicznego najpóźniej do  31.03.2023 i uzyskanie zatwierdzenia dokumentacji przez UDT najpóźniej do 31.05.2023. Power Dot może żądać potwierdzenia złożenia oraz samej wyżej wspomnianej dokumentacji do UDT.

 

Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń:

 • Kompletna dokumentacja stacji ładowania w języku polskim zatwierdzona przez Urząd Dozoru Technicznego lub pisemna deklaracja złożenia dokumentacji             w języku polskim do Urzędu Dozoru Technicznego najpóźniej do  31.03.2023                   i uzyskania zatwierdzenia dokumentacji przez UDT najpóźniej do 31.05.2023
 • Polisa OC spółki. 
 • Karta katalogowa oferowanego produktu.
 • Deklaracja zgodności CE.

 

KRYTERIA OCENY

Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami i  ich znaczeniem oraz w następujący sposób będzie oceniać oferty                       w poszczególnych kryteriach: 

 

Kryterium 1  Liczba punktów (waga)
Cena 60 (60%)
Kryterium 2  Liczba punktów (waga)
Warunki gwarancji 12 (12%)
Kryterium 3  Liczba punktów (waga)
Termin realizacji 8 (8%)
Kryterium 4  Liczba punktów (waga)
Czas reakcji serwisowej SLA 10 (10%)
Kryterium 5  Liczba punktów (waga)
Możliwości magazynowania stacji ładowania 4 (4%)
Kryterium 5  Liczba punktów (waga)
Zgodność dokumentacji technicznej oferowanego produktu z wymogami Urzędu Dozoru Technicznego 6 (6%)

 

Kryterium 1

 

W kryterium 1 najwyższą liczbę punktów otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę jednostkową, zgodnie  z wymaganiami opisanymi w zapytaniu ofertowym. Cena musi być wyrażona  w PLN.  Deklarowana cena jednostkowa powinna zakładać dostawę 200-250 identycznych stacji ładowania we wskazanym terminie.

Liczba punktów dla każdej następnej oferty zostanie obliczona w następujący sposób: 

Liczba punktów = (cena najniższa / cena oferty ocenianej) x 60 

 

Kryterium 2

W kryterium 2 najwyższą liczbę punktów otrzyma oferta tego Oferenta, który zaoferuje  najdłuższy termin gwarancji. Punkty przyznane zostaną według następujących zasad: 

 • zaoferowany termin gwarancji: 24 miesiące: 0 pkt. 
 • zaoferowany termin gwarancji:  36 miesięcy: 4 pkt. 
 • zaoferowany termin gwarancji: 48 miesięcy:  8 pkt.
 • zaoferowany termin gwarancji: 60 miesięcy i więcej: 12 pkt. 

Uwaga: Zaproponowanie terminu krótszego niż wymagane 24 miesiące spowoduje odrzucenie  oferty. W przypadku zaoferowania długości gwarancji wyrażonej w liczbie miesięcy mieszczącej się  w przedziale pomiędzy wskazanymi wartościami (np. 26 miesięcy, 33 miesiące) Zamawiający  dokona zaokrąglenia w dół, do niższej ocenianej wartości. 

 

Kryterium 3

 

Termin pierwszej dostawy liczony będzie od momentu podpisania umowy pomiędzy Zamawiającym a Oferentem. Kolejne terminy dostaw będą liczone od momentu złożenia kolejnych zamówień przez Zamawiającego zgodnie z uzgodnionym harmonogramem.

Punkty przydzielone będą według następujących zasad:

Deklarowany termin dostawy:

 • 30 tygodni – 0 punktów
 • 24-29 tygodni – 2 punkty
 • 18-23 tygodni – 4 punkty
 • 12-17 tygodni – 6 punktów
 • Poniżej 12 tygodni – 8 punktów

Uwaga: Zaproponowanie terminu dłuższego niż wymagane 30 tygodni spowoduje odrzucenie  oferty.

Kryterium 4

 • Dostępność serwisu na terenie Polski:
  • 24h przez 7 dni w tygodniu: 4 punkty
  • Wyłącznie w dni robocze 12 godzin lub dłużej na dobę: 2 punkty
  • Wyłącznie w dni robocze krócej niż 12 godzin na dobę: 0 punktów
 • Czas reakcji na zgłoszenie serwisowe:
  • 4 godziny lub poniżej 4 godzin: 2 punkty
  • Powyżej 4 godzin: 0 punktów
 • Czas naprawy usterki (wymiana komponentu, wizyta serwisowa) na terenie Polski:
  • 0-24 godziny liczone od przyjęcia zgłoszenia – 2 punkty
  • 25-48 godzin  liczone od przyjęcia zgłoszenia – 1 punkt
  • Powyżej 48 godzin – 0 punktów
 • Czas naprawy poważnej usterki (wymiana stacji, wymiana kluczowych komponentów tj. obudowa, moduły mocy itp.)
  • Poniżej 7 dni liczone od daty pierwszej wizyty serwisowej: 2 punkty
  • 7 dni lub powyżej 7 dni liczone od daty pierwszej wizyty serwisowej: 0 punktów

Kryterium 5

 

W niniejszym kryterium ocenia się ,możliwość magazynowania stacji ładowania w magazynie Oferenta na terenie Unii Europejskiej przez okres do 12 tygodni.

 • 1-20 szt. – 0 punktów
 • 21-40 szt. – 2 punktów
 • powyżej 40 szt. – 4 punktów

Uwaga: Brak możliwości magazynowania stacji na potrzeby Zamawiającego spowoduje odrzucenie oferty

 

Kryterium 6

 

W niniejszym kryterium ocenia się zgodność dokumentacji technicznej produktu z wymogami Urzędu Dozoru Technicznego.

 • Dokumentacja Techniczna zgodna z wymogami Urzędu Dozoru Technicznego – nadany numer ewidencyjny dokumentacji w UDT – 6 punktów
 • Deklaracja złożenia dokumentacji najpóźniej do 31.03.2023 i uzyskanie akceptacji Urzędu Dozoru Technicznego najpóźniej do 31.05.2023 – 0 punktów

Uwaga: Brak złożenia przez oferenta  deklaracji uzyskania akceptacji dokumentacji przez UDT oraz brak już zatwierdzonej dokumentacji spowoduje odrzucenie oferty.

 

Oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów.  

Ocena będzie dokonana z dokładnością do jednego miejsca po przecinku

 

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT  

Ofertę należy: 

Przesłać na adres e-mail: oferty@powerdot.pl

w terminie 30 dni od daty publikacji zapytania tj. do dnia 18.03.2023 do godziny 16:00 

Osoba do kontaktu:  

Karol Żebrowski – Operations Manager

karol@powerdot.pl

+48 693955547

W sytuacji, gdy oferta zostanie sporządzona nieprawidłowo albo będzie niepełna, Zamawiający wezwie do dokonania korekty w terminie 3 dni roboczych. Niedostarczenie poprawnie przygotowanej oferty w zakreślonym terminie spowoduje jej odrzucenie.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY  

 • Oferta powinna być czytelna i złożona w całości w języku polskim. W sytuacji gdy Oferent  składając ofertę złoży też dokumenty w języku obcym, Zamawiający ma prawo wezwać  Wykonawcę do dostarczenia tłumaczenia tychże dokumentów na język polski.  Tłumaczenie może być sporządzone samodzielnie przez wykonawcę, nie wymaga się  tłumaczenia sporządzonego przez tłumacza przysięgłego. 
 • Ofertę należy złożyć w formie pisemnej lub formie elektronicznej. W przypadku złożenia ofert  drogą elektroniczną, oferta winna zostać przesłane w formie skanu oryginału dokumentu  podpisanego przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do reprezentacji Oferenta bądź  opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W przypadku podpisywania oferty przez  pełnomocnika konieczne jest dołączenie dokumentu, z którego wynika umocowanie. 

 

OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY

 • Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich: cyfrowo.
 • Wymaga się aby cena podana była z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (do jednego grosza).
 • Cena musi zawierać wszystkie koszty i elementy związane z realizacją przedmiotu Zamówienia. 
 • Przy ocenie ofert będzie brana pod uwagę cena netto.
 • Zamawiający informuje, że w Formularzu ofertowym należy podać cenę w walucie polskiej (złote polskie). W przypadku, gdy Oferent, złoży ofertę w walucie obcej wówczas  kwota wskazana w ofercie zostanie przeliczona przez Zamawiającego, dla celów  porównania ofert, według  kursu średniego NBP z dnia, w którym upływa termin składania ofert. Zamawiający poinformuje Wykonawcę                         o dokonanym przeliczeniu. Brak zgody Oferenta na  dokonane przeliczenie skutkować będzie odrzuceniem oferty jako niezgodnej  z zapytaniem ofertowym. Kwota wskazana w ofercie, przeliczona na złote polskie dla  celów porównania ofert będzie jednocześnie kwotą brutto wpisaną do umowy,  jako  wynagrodzenie Oferenta. 

 

ISTOTNE WARUNKI UMOWY

 1. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę na zamówienie. W przypadku złożenia więcej niż jednej oferty, wszystkie oferty Oferenta zostaną odrzucone jako niezgodne z treścią zapytania ofertowego. Za złożenie więcej niż jednej oferty będzie w szczególności uznawana  sytuacja, w której zostałyby złożone dwie oferty (w ramach jednego zapytania) o różnych  treściach, w szczególności różniące się ceną tego samego przedmiotu zamówienia.
 2. Wszelkie zmiany w tekście oferty (przekreślenia, poprawki, dopiski) powinny być podpisane lub  parafowane przez Wykonawcę bądź osobę/-y uprawnione do reprezentowania Oferenta zgodnie z reprezentacją wynikającą z właściwego rejestru lub na podstawie udzielonego  pełnomocnictwa, w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane. Przekreślenia, poprawki,  dopiski nie mogą dotyczyć ceny oferty. 
 3. Zamawiający jest uprawniony do poprawienia w tekście oferty oczywistych omyłek pisarskich lub rachunkowych, niezwłocznie zawiadamiając o tym danego Wykonawcę. W przypadku  rozbieżności co do kwoty oferty, za cenę oferty Zamawiający przyjmuje kwotę netto  wpisaną słownie. 
 4. Zamawiający może w toku badania i oceny ofert żądać od Wykonawców wyjaśnień oraz dokumentów dotyczących treści złożonych ofert, przy czym jest to uprawnienie a nie obowiązek  Zamawiającego. Zamawiający może w szczególności żądać przesłania próbek, opisów,  fotografii i/lub innych podobnych materiałów      w celu potwierdzenia, że oferowana dostawa odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego w treści Zapytania ofertowego. 
 5. W toku postępowania, w przypadku wątpliwości, Zamawiający zastrzega, że będzie się  kontaktował z Oferentem w formie elektronicznej. 
 6. Ewentualne wezwanie Zamawiającego do złożenia wyjaśnień treści oferty będzie miało charakter fakultatywny i ewentualne zaniechanie jego skierowania nie będzie uprawniać do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń potencjalnych Wykonawców z tytułu oceny ofert.  Zapytanie takie będzie kierowane tylko i wyłącznie drogą mailową, przy czym odpowiedź Oferenta dopuszcza się tylko i wyłącznie drogą mailową. Termin do złożenia ewentualnych  wyjaśnień określany jest każdorazowo przez Zamawiającego.  
 7. Oferentem może wycofać ofertę za pomocą pisemnego powiadomienia Zamawiającego,  przed upływem terminu składania ofert. Powiadomienia o wycofaniu powinny być dodatkowo opisane: „WYCOFANIE”.
 8.  Oferenta mogą zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia w każdym czasie, aż do  upływu terminu składania ofert. Pytania należy zadawać w formie pisemnej wysyłając pytania  na adres Zamawiającego lub przesyłając e-mail na adres e-mail:  oferty@powerdot.pl. Jeśli odpowiedzi na pytania w rezultacie zmieniają treść zapytania  ofertowego, wówczas zastosowanie znajduje pkt 9 poniżej. 
 9. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu na składanie ofert Zamawiający może zmodyfikować treść zapytania ofertowego lub załączników lub przedłużyć  termin składania ofert – w takim przypadku informacja o zmianach zostanie upubliczniona w ten  sam sposób jak niniejsze zapytanie ofertowe. 
 10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przedłużenia terminu składania ofert bądź  unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych, m.in. w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych Zamawiającemu w dniu sporządzania niniejszego zapytania ofertowego. W informacji  o unieważnieniu postępowania Zamawiający poda uzasadnienie faktyczne jego unieważnienia. W przypadku unieważnienia postępowania, Oferenta nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.  
 11. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu  zamówienia. Za ofertę z rażąco niską ceną Zamawiający uzna ofertę z ceną niewiarygodną,  nierealistyczną w porównaniu do cen rynkowych podobnych zamówień. Oznacza to cenę  znacząco odbiegającą od cen przyjętych, wskazującą na fakt realizacji zamówienia poniżej  kosztów wytworzenia. 
 12. Jeżeli Oferent, którego oferta zostanie wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy lub, o ile dotyczy, nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub odstąpi od zawarcia umowy z Zamawiającym, Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą  spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że  zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania. 
 13. Od rozstrzygnięcia niniejszego postępowania nie przysługuje odwołanie. 
 14. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewybrania żadnej ze złożonych ofert oraz do  unieważnienia postępowania ofertowego bez podania przyczyny. 

 

KARY UMOWNE

Zamawiający informuje, iż w umowie zawartej w wyniku przeprowadzenia niniejszego zapytania ofertowego (dalej: Umowa) na realizację przedmiotu zamówienia zostaną fakultatywnie zawarte zapisy zastrzegające karę umowną na rzecz Zamawiającego (przy czym naliczenie  ewentualnych kar umownych jest uprawnieniem, a nie obowiązkiem Zamawiającego) na okoliczność niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania przez Wykonawcę,  w tym:

 1. w przypadku zwłoki w realizacji przez Wykonawcę jakiejkolwiek części Przedmiotu Umowy  względem terminu realizacji w wysokości 5% wartości wynagrodzenia jednostkowego brutto za każdy  rozpoczęty dzień zwłoki; 
 2. w sytuacji posługiwania się w toku realizacji Umowy dokumentami lub oświadczeniami, które są fałszywe, podrobione, przerobione lub stwierdzające nieprawdę lub Oferent posługuje się nimi w celu popełnienia oszustwa – w wysokości 20% wartości wynagrodzenia brutto za każdy przypadek; 
 3. innych przypadków niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę Umowy  zgodnie z jej postanowieniami, mimo wezwania do zaprzestania naruszeń i wyznaczenia  dodatkowego terminu na ich usunięcie – w wysokości 20% wartości wynagrodzenia brutto,  za każdy przypadek niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy. 

Łączna wartość kar umownych możliwych do naliczenia na gruncie Umowy nie przekroczy  100% wynagrodzenia brutto. 

Zamawiający ma prawo do dochodzenia od Oferenta odszkodowania uzupełniającego na  zasadach ogólnych, jeżeli wartość powstałej szkody przekroczy wartość zastrzeżonych kar  umownych. 

Zamawiający ma prawo dochodzenia naliczonych kar umownych również w razie  wypowiedzenia Umowy lub odstąpienia od niej przez którąkolwiek ze Stron. 

Gdy Zamawiający uzna, że zachodzą podstawy do naliczenia kar umownych, o których mowa  w niniejszym paragrafie, Zamawiający złoży Oferenta oświadczenie wskazujące, co  najmniej: zdarzenie stanowiące podstawę naliczenia kary umownej, okoliczności  uzasadniające podstawę naliczenia kary umownej oraz wysokość kary umownej. Oferent  powinien przedstawić swoje stanowisko w terminie wskazanym przez Zamawiającego.  W przypadku, gdy Oferent nie przedstawi swojego stanowiska we wskazanym terminie  lub uwzględni stanowisko Zamawiającego, Oferent zapłaci Zamawiającemu karę  umowną wskazaną przez Zamawiającego. Kary umowne płatne będą przez Wykonawcę  w terminie 14 dni od dnia otrzymania noty obciążeniowej wystawionej przez Zamawiającego,  na rachunek bankowy wskazany w nocie obciążeniowej. 

 

WARUNKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Zamawiający może odstąpić od Umowy: 

 1. w razie wystąpienia istotnych zmian okoliczności powodujących, że wykonanie Umowy  nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili jej  zawarcia, w terminie 7 dni od dnia wystąpienia tej okoliczności; 
 2. w razie naruszenia postanowień Umowy, Zamawiający wezwie Wykonawcę do  zaprzestania naruszeń Umowy i wyznaczy Oferentowi dodatkowy termin na usunięcie  naruszeń. Wezwanie może być dokonane w formie mailowej na adres mailowy wskazany w Umowie. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu, Zamawiający ma prawo  odstąpienia od Umowy (w całości lub w części) w terminie 30 dni od bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego w wezwaniu. Wykonując prawo odstąpienia od Umowy,  Zamawiający każdorazowo wskazuje, czy odstąpienie dotyczy całej Umowy i ma moc wsteczną, czy też dotyczy jedynie części Umowy i następuje na dzień wskazany w  oświadczeniu o odstąpieniu. W braku takiego wskazania przyjmuje się, że odstąpienie  ma moc wsteczną i skutek do całości Umowy;
 3. w razie niewykonania Umowy lub jej części w terminie wskazanym, Zamawiający ma prawo odstąpienia od Umowy w terminie 30 dni od upływu terminu wyznaczonego na  wykonanie Umowy; 
 4. w razie odstąpienia od Umowy, Strony zobowiązane są do rozliczenia i zwrotu  dotychczasowych świadczeń wzajemnych w terminie do 14 dni od dnia odstąpienia od  Umowy; 
 5. oświadczenie o odstąpieniu od Umowy powinno być pod rygorem nieważności wyrażone w formie pisemnej. Zamawiający odstępując w części od Umowy, wskaże, czy i które  części Przedmiotu Umowy Zamawiający chce zatrzymać. Uprawnienie, o którym mowa  w zdaniu poprzednim, przysługuje Zamawiającemu bez względu na fakt, czy Przedmiot Umowy jest dostarczony przez Wykonawcę lub czy został przez Zamawiającego  wcześniej formalnie odebrany, czy też nie. 

Oferent może odstąpić od Umowy w przypadku opóźnienia się z zapłatą przez  Zamawiającego o co najmniej 21 dni, po bezskutecznym upływie dodatkowego 14 dniowego  terminu do zapłaty, wskazanego przez Wykonawcę w wezwaniu do zapłaty. 

 

DODATKOWE WARUNKI UDZIAŁU

W celu uniknięcia konfliktu interesów: 

 1. zamówienie nie może być udzielane podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo  lub kapitałowo*, 

*Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między  Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu  Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane tj. m. in.: uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub osobowej, posiadanie co najmniej 10% udziałów lub akcji, pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, pozostawaniu w związku małżeńskim, stosunku pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej.

 

Oferta podlega odrzuceniu gdy: 

 • Oferta została złożona po wyznaczonym terminie, 
 • Oferta jest niezgodna z treścią zapytania ofertowego, 
 • Oferta zawiera rażąco niską cenę, 
 • Została złożona przez wykonawcę podlegającego wykluczeniu lub niespełniającego  warunków udziału w postępowaniu, 
 • Oferent nie wyraził odpowiedniej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą, 
 • Oferent nie wyraził odpowiedniej zgody na wybór jego oferty po upływie terminu  związania ofertą. 

 

RODO: Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych stosowana przez  Zamawiającego w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z  dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem  danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia  dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z  04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:  

 1. administratorem danych osobowych Wykonawców jest Power Dot Poland Sp. z. o. o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przeskok 2, 00-032 Warszawa
 2. dane osobowe Wykonawców przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z prowadzonym postępowaniem, 
 3. odbiorcami danych osobowych Wykonawców będą osoby lub podmioty, którym  udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o zapisy aktualnie obowiązujących Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu  Spójności na lata 2014-2020,
 4. dane osobowe będą przechowywane przez cały okres realizacji Projektu oraz w okresie  trwałości Projektu, 
 5. obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio go dotyczących jest wymogiem wynikającym z obowiązujących Wytycznych w zakresie kwalifikowalności  wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego  Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, 
 6. w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcę decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 
 7. Oferenci posiadają: 
  1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych;  
  2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych; 
  3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania  danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;  • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,  

w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Oferenta  narusza  przepisy RODO; 

 1. Wykonawcom nie przysługuje: 
  1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
  2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
  3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

Załączniki

Bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami od Powerdot


Powerdot pozyskuje 100 milionów euro na rozwój zrównoważonej mobilności w Europie

Kompletny przewodnik dotyczący ładowania pojazdu elektrycznego

Biedronka i Powerdot rewolucjonizują ogólnopolską sieć ładowania pojazdów elektrycznych i hybrydowych

Stacje Powerdot dostępne w aplikacji Elocity

ZAPYTANIE OFERTOWE (nr 4/2023)